Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Spiro Clean Ventilatie BV streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Spiro Clean Ventilatie BV kunnen geen rechten ontleend worden. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Spiro Clean Ventilatie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Spiro Clean Ventilatie BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, logo's en merken, en de gebruikte software zijn eigendom van Spiro Clean Ventilatie BV of derden en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van enig merk op deze site is verboden, tenzij Spiro Clean Ventilatie BV of andere rechthebbende voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.

Privacy Statement

Spiro Clean Ventilatie BV verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Spiro Clean Ventilatie bv de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in acht. Persoonsgegevens worden door Spiro Clean Ventilatie BV alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.